Oferta

Przykłady oferowanej pomocy prawnej:


umowy

opiniowanie umów stosowanych w obrocie gospodarczym (dla potrzeb konkretnej działalności gospodarczej, po konsultacjach z Klientem i uwzględnieniu jego uwag i spostrzeżeń) i cywilnym; zakresem usługi objęte są np. umowy świadczenia usług, umowy o dzieło, umowy najmu, umowy konsorcjum, umowy franchisingu, umowy factoringu, umowy o pracę, umowy deweloperskie, umowy kredytowe, umowy dystrybucyjne, umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych, umowy licencji itp.


cywilne sprawy sądowe

reprezentujemy Klienta przed sądami powszechnymi i innymi instytucjami; reprezentacja obejmuje prowadzenie m.in. spraw spadkowych (np.: kompleksowo i doraźnie - od stwierdzenia nabycia spadku, działu spadku poprzez postępowanie podatkowe dot. spadku, ustalanie majątku spadkowego, spis inwentarza, aż do wpisu do księgi wieczystej), spraw o odszkodowanie i zadośćuczynienie (droga przedsądowa, negocjacje, pozew, postępowanie sądowe, egzekucja świadczeń);


sprawy rodzinne

zajmujemy się kompleksową obsługą spraw rodzinnych, w szczególności w zakresie relacji małżeńskich, relacji rodziców z dziećmi, w tym władzy rodzicielskiej, kontaktów, rozwiązania małżeństwa przez rozwód, spraw o separację, zniesienia wspólności majątkowej małżeńskiej oraz podziału majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej, spraw o ubezwłasnowolnienie, ustanowienie kuratora dla osoby niepełnosprawnej; sprawy szeroko rozumianej pomocy prawnej dla nieletnich;


sprawy pracownicze

całościowe prowadzenie spraw z zakresu prawa pracy, w tym obsługa procesów sądowych, negocjacji, mediacji pomiędzy pracodawcą a pracownikiem, spraw sądowych o odszkodowanie, przywrócenie do pracy; prowadzenie spraw z zakresu mobbingu


sprawy finansowo-kredytowe

rozstrzyganie wątpliwości prawnych dotyczących umów finansowych, w tym w szczególności umów kredytowych, ubezpieczeniowo-finansowych, polisolokat i innych podobnych znaczeniowo; prowadzenie postępowań sądowych i pozasądowych przeciwko instytucjom finansowym, w tym bankom, przedsiębiorstwom pożyczkowym, ubezpieczycielom; w zakres usługi wchodzą również postępowania przed Rzecznikiem Finansowym, Arbitrem Związku Banków Polskich, czy Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów;


opinie prawne

sporządzanie opinii prawnych z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, prawa pracy, praw autorskich (wskazanie ryzyk prawnych, alternatywnych strategicznych rozwiązań) i prawa podatkowego (w tym kompleksowa ocena ryzyk związanych z unikaniem podwójnego opodatkowania);


prawo własności intelektualnej

kompleksowa pomoc prawna dla autorów i twórców, ochrona interesów majątkowych i osobistych, przenoszenie autorskich praw majątkowych, udzielanie licencji, dostosowywanie przedsiębiorstw do spełnienia wytycznych Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i innych organów;


prawo handlowe

pomoc prawna przy zakładaniu, rejestracji i prowadzeniu spółek prawa handlowego (wybór formy prawnej działalności ze względu na aspekty podatkowe i cele działalności, a także bezpieczeństwo założycieli; doradztwo i reprezentacja przy rejestracji spółek praw handlowego; obsługa prawna działalności spółki, w tym tworzenie aktów korporacyjnych); przygotowywanie skomplikowanych transakcji handlowych z uwzględnieniem doradztwa podatkowego;


obsługa prawna przedsiębiorstw

na dogodnych, elastycznych, dostosowanych do potrzeb Klienta warunkach proponujemy pomoc prawną przy prowadzeniu biznesu; w ramach obsługi, proponowany jest model stałej współpracy, w którym Kancelaria zajmuje się całokształtem zagadnień prawnych Klienta lub model współpracy doraźnej uzależnionej od tymczasowych potrzeb Klienta, w tym z zastosowaniem stawek godzinowych.

Masz inny problem prawny?


Nie wahaj się zapytać. Pomożemy.

Przejdź do zakładki kontakt