Baza wiedzy

 

Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Politowski

18 grudnia 2023

7 grudnia 2023 r. TSUE sprawa C-140/22

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 7 grudnia 2023 r. sprawa C-140/22 Artykuł 6 ust. 1 i art. 7 ust. 1 dyrektywy Rady 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich należy interpretować w ten sposób, że w kontekście uznania nieważności w całości umowy kredytu hipotecznego zawartej z konsumentem przez instytucję bankową ze względu […]
18 grudnia 2023

14 grudnia 2023 r. TSUE C-28/22

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 14.12.2023 r. Sprawa C-28/22 Z powyższych względów Trybunał (dziewiąta izba) orzeka, co następuje:1) Artykuł 6 ust. 1 i art. 7 ust. 1 dyrektywy Rady 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r.w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich w związku z […]
12 listopada 2022

O czym Trybunał rozstrzygnie w sprawie frankowej?

Poniżej fragment pytania prawnego Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie w sprawie o sygn. akt I C 1297/21, które dotyczy potencjalnych roszczeń o wynagrodzenia za korzystanie z kapitału: Czy art 6 ust. 1 i art. 7 ust. 1 dyrektywy Rady 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 […]
2 września 2022

Jak interpretować umowy?

Kilka orzeczeń odnośnie wykładni umów: Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z 10 stycznia 2020 r. w sprawie o sygnaturze akt I CSK 380/18, wykładnia umów, do której znajdują zastosowanie dyrektywy interpretacyjne zawarte w art. 65 Kodeksu cywilnego, jest dokonywana kolejno na trzech płaszczyznach: ustalenia literalnego brzmienia […]
8 kwietnia 2022

Wykładnia testamentu własnoręcznego

W świetle uchwały Sądu Najwyższego z 26 lutego 2021 r. (sygn. akt III CZP 24/20) wykładni testamentu należy dokonywać z uwzględnieniem okoliczności jego sporządzenia, które mogą być ustalane z wykorzystaniem, wszelkich środków dowodowych. W odniesieniu do testamentu holograficznego czyli własnoręcznego szczególnie przydatne są wskazówki dotyczące wykładni […]
8 listopada 2019

Zachowek w przypadku odrzucenia spadku przez rodzica osoby uprawnionej

Zachowek to roszczenie o zapłatę konkretnej kwoty. Pozew o zachowek, to w istocie pozew o zapłatę konkretnej kwoty, którą uprawniony powinien sam obliczyć i pamiętać by go dochodzić przed upływem terminu przedawnienia. Zachowek wymaga zatem aktywności. Poniżej jedno z ostatnich orzeczeń Sądu Najwyższego na gruncie prawa […]
3 października 2019

Wyrok TSUE w sprawie frankowiczów C-260/18 (Dziubak)

Poniżej pełna treść wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej WYROK TRYBUNAŁU (trzecia izba) z dnia 3 października 2019 r.(*) Odesłanie prejudycjalne – Dyrektywa 93/13/EWG – Umowy zawierane z konsumentami – Nieuczciwe warunki umowne – Kredyt hipoteczny indeksowany do waluty obcej – Klauzula odnosząca się do określania kursu wymiany między walutami […]
20 września 2019

Zagraniczny spadek

Obowiązujące od kilku lat rozporządzenie unijne ułatwia dziedziczenie spadków zagranicznych. Niekiedy zdarza się, że zmarły pozostawia majątek na terenie Unii Europejskiej, jednak poza Polską. W takich sytuacjach powstawał problem, które prawo stosować – czy prawo miejsca, w którym spadkodawca zmarł, czy prawo państwa, którego zmarły miał […]
23 sierpnia 2019

Praca w niedzielę

Poniżej fragment artykułu z portalu Trojmiasto.pl, w którym zastanawialiśmy się nad możliwością pracy w niedzielę. Pojęcie „niedziela” w Kodeksie pracy odbiega od tego jak rozumiemy to na co dzień. W takim standardowym wypadku opisanym w Kodeksie pracy, niedziela zaczyna się o 6.00 w niedzielę a kończy […]
2 lipca 2019

Termin na odrzucenie spadku za małoletniego

​Termin na odrzucenie spadku za małoletniego Złożenie przez rodziców w imieniu małoletniego dziecka oświadczenia o odrzuceniu spadku jest czynnością przekraczającą zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka. Termin przewidziany na złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku w imieniu małoletniego nie powinien się skończyć przed prawomocnym zakończeniem postępowania o zezwolenie […]
19 października 2018

Urlop bezpłatny – co to takiego?

Urlop bezpłatny jest okresem zatrudnienia pracownika, kiedy ulegają zawieszeniu wzajemne prawa i obowiązki stron stosunku pracy. Wniosek pracownika o udzielenie urlopu bezpłatnego stanowi jego oświadczenie woli. Dla wywołania skutku w postaci udzielenia takiego urlopu, niezbędne jest jeszcze oświadczenie woli wyrażone przez pracodawcę. Udzielenie urlopu bezpłatnego jest […]
26 sierpnia 2018

Jak otrzymać ekwiwalent za niewykorzystany urlop?

Pytanie czytelnika portalu Trojmiasto.pl było następujące: „Na moim świadectwie pracy zostało napisane, że wypłacono ekwiwalent za zaległy urlop. W momencie pisania i podpisywania tego dokumentu nie otrzymałam żadnych pieniędzy. Czy mogę się jakoś zabezpieczyć, że te pieniądze otrzymam? Wiem, że poprzednim pracownikom nie zostały one wypłacone.” […]
15 maja 2018

Co oznacza proporcjonalny udział w prowizji?

Zdarza się, że interpretacja umowy o pracę może budzić wątpliwości. W interesie zarówno pracownika, jak i pracodawcy powinno być ich wyjaśnienie. Szczególnie jeśli dotyczą one kwestii wynagrodzenia. Tym razem odpowiadaliśmy na pytania pracowników dotyczące wykładni umowy o pracę. Czytaj więcej na: https://praca.trojmiasto.pl/Co-oznacza-proporcjonalny-udzial-w-prowizji-n123001.html#tri    
15 maja 2018

Czy dzień po nocnej zmianie powinien być dniem wolnym?

Praca w systemie zmianowym bywa dla pracowników bardzo obciążająca, dlatego ważne jest, żeby pracodawca układając grafik miał na uwadze prawo pracownika do odpoczynku. Pomagaliśmy czytelnikom portalu Trojmiasto.pl Czytaj więcej na: https://praca.trojmiasto.pl/Czy-dzien-po-nocnej-zmianie-powinien-byc-dniem-wolnym-n121466.html#tri
21 kwietnia 2018

Przegląd orzecznictwa

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 8 listopada 2013 r. (sygn. akt I CSK 46/13, źródło LEGALIS) stwierdził, iż czynem nieuczciwej konkurencji jest utrudnianie innym przedsiębiorcom dostępu do rynku, w szczególności przez pobieranie innych niż marża handlowa opłat za przyjęcie towaru do sprzedaży. Jednak stwierdzenie, czy […]
21 kwietnia 2018

Odrębne podstawy nieważności testamentu własnoręcznego

W uchwale z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie sygn. akt III CZP 22/13 Sąd Najwyższy stwierdził, iż art. 945 i 949 Kodeksu cywilnego stanowią odrębne i niezależne od siebie podstawy nieważności testamentu (orzeczenie publikowane w Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna nr 11 z 2013 […]
21 kwietnia 2018

Odpowiedzialność twórcy bloga

Usługodawca świadczący drogą elektroniczną usługi polegające na umożliwieniu bezpłatnego dostępu do utworzonego przez siebie portalu dyskusyjnego nie ma obowiązku zapewnienia możliwości identyfikacji usługobiorcy dokonującego wpisu na takim portalu i nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie cudzego dobra osobistego, chyba że wiedział, iż wpis narusza to dobro i […]
21 kwietnia 2018

Odpowiedni dostęp do drogi publicznej

Odpowiedni dostęp do drogi publicznej (art. 145 § 1 KC) powinien obejmować także możliwość przejazdu pojazdów mechanicznych, chyba że nie uzasadniają tego potrzeby nieruchomości władnącej, konfiguracja granic, ukształtowanie terenu lub interes społeczno-gospodarczy (tak: Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 14 maja 2014 r., III CZP 14/14, […]
21 kwietnia 2018

Środek zaskarżenia przy przejęciu ruchomości

​Na postanowienie sądu oddalające skargę na czynność komornika, polegającą na przejęciu ruchomości przez wierzyciela na własność za cenę nie niższą od ceny wywołania (art. 877 k.p.c.), przysługuje zażalenie (tak: Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 26 czerwca 2014 r., sygn. akt III CZP 29/14, publikacja: sn.pl/orzecznictwo).
21 kwietnia 2018

Zapewnienie pracownikowi-kierowcy miejsca do spania

W świetle uchwały składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 12 czerwca 2014 r. (sygn. akt II PZP 1/14, publikacja: www.sn/orzecznictwo) zapewnienie pracownikowi – kierowcy samochodu ciężarowego odpowiedniego miejsca do spania w kabinie tego pojazdu podczas wykonywania przewozów w transporcie międzynarodowym nie stanowi zapewnienia przez pracodawcę […]
21 kwietnia 2018

Kara umowna możliwa w pracowniczej klauzuli konkurencyjnej

Zasady odpowiedzialności pracowników za szkodę wyrządzoną pracodawcy wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych są odrębną od przewidzianej w Kodeksie cywilnym regulacją skutków niewykonania tego rodzaju zobowiązania. W zakresie reguł naprawiania szkody wyrządzonej pracodawcy przez pracownika, regulacja zawarta w Kodeksie pracy ma charakter wyczerpujący, co czyni […]
21 kwietnia 2018

Członek zarządu spółki jednoosobowej nie musi działać z prokurentem

Jeżeli zarząd jest jednoosobowy, jedyny członek zarządu ma prawo i obowiązek samoistnego reprezentowania spółki. Ograniczanie tego prawa przez ustanowienie obowiązku działania z inną osobą (np. prokurentem), jest bezskuteczne. Przemawia za tym isota uprawnienia zarządu do reprezentacji spółki, jak również ocena skutków takiego określenia sposobu reprezentacji, który […]
21 kwietnia 2018

Utwór pracowniczy – co dalej

Jeżeli ustawa lub umowa o pracę nie stanowią inaczej, pracodawca, którego pracownik stworzył utwór (np. wykonał atrakcyjną marketingowo fotografię) w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy, nabywa z chwilą przyjęcia utworu autorskie prawa majątkowe, w granicach wynikających z celu umowy o pracę i zgodnego zamiaru stron. Istotne, że […]
21 kwietnia 2018

Cesja praw z rękojmi na wspólnotę mieszkaniową

Wspólnota Mieszkaniowa może przejąć uprawnienia swoich członków z tytułu wad fizycznych nieruchomości wspólnej (np. budynku w którym lokale się znajdują). Podstawą przeniesienia własności na Wspólnotę Mieszkaniową może być umowa przelewu. Uznanie podmiotowego statusu wspólnoty mieszkaniowej i jej prawa do posiadania własnego majątku nakazuje przyjąć, że może […]
21 kwietnia 2018

Kiedy pracodawca powinien ustalać kryteria zwolnienia

Sama faktyczna likwidacja stanowiska pracy jest reorganizacją zakładu pracy, a jej rzeczywistość (jako przyczyny wypowiedzenia) nie zależy od uzewnętrznienia decyzji o jej dokonaniu przed dniem złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu. Z punktu widzenia zgodności wypowiedzenia z art. 30 § 4 KP, wystarczające jest uzewnętrznienie tej decyzji w […]