Odpowiedzialność twórcy bloga

Odpowiedni dostęp do drogi publicznej
21 kwietnia 2018
Odrębne podstawy nieważności testamentu własnoręcznego
21 kwietnia 2018
Pokaz wszystkie

Odpowiedzialność twórcy bloga

Usługodawca świadczący drogą elektroniczną usługi polegające na umożliwieniu bezpłatnego dostępu do utworzonego przez siebie portalu dyskusyjnego nie ma obowiązku zapewnienia możliwości identyfikacji usługobiorcy dokonującego wpisu na takim portalu i nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie cudzego dobra osobistego, chyba że wiedział, iż wpis narusza to dobro i nie usunął go niezwłocznie (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 8 lipca 2011 r., sygn. akt IV CSK 665/10, publikacja: Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna nr 2, poz. 27).