Powaga rzeczy osądzonej a jednolitość orzecznictwa

Nowe konsekwencje milczenia po śmierci spadkodawcy
21 kwietnia 2018
Reklama porównawcza
21 kwietnia 2018
Pokaz wszystkie

Powaga rzeczy osądzonej a jednolitość orzecznictwa

Zasada odpowiedzialności pozwanego przesądzona w prawomocnym wyroku uwzględniającym część roszczenia, jest wiążąca w sprawie o zasądzenie pozostałej części, uniemożliwiając jej podważenie przez stronę niezadowoloną z rozstrzygnięcia i zobowiązując do jej respektowania inne sądy oraz inne organy państwa w określonych przez ustawę granicach Tak orzekł Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 6 marca 2014 roku wydanym w sprawie sygn. akt V CSK 203/13 (OSNC 2015 nr 2). Odniósł się przy tym do art. 45 ust. 1 Konstytucji, który zapewnia rozpoznanie sprawy przez niezawisły sąd, która nie byłaby możliwa do osiągnięcia bez stabilności, pewności i niewzruszalności rozstrzygnięć sądowych. Sąd odwołał się również do gwarancji powagi wymiaru sprawiedliwości.