Praca w niedzielę

Termin na odrzucenie spadku za małoletniego
2 lipca 2019
Zagraniczny spadek
20 września 2019
Pokaz wszystkie

Praca w niedzielę

Poniżej fragment artykułu z portalu Trojmiasto.pl, w którym zastanawialiśmy się nad możliwością pracy w niedzielę.

Pojęcie „niedziela” w Kodeksie pracy odbiega od tego jak rozumiemy to na co dzień. W takim standardowym wypadku opisanym w Kodeksie pracy, niedziela zaczyna się o 6.00 w niedzielę a kończy o 6.00 w poniedziałek.

Praca w niedzielę nie jest zakazana. Ustawodawca szczegółowo określił jednak katalog przypadków, kiedy pracodawca może wymagać od pracownika pracy w niedzielę. Zgodnie z Kodeksem pracy praca w niedziele jest dozwolona:

1) w razie konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii,

2) w ruchu ciągłym,

3) przy pracy zmianowej,

4) przy niezbędnych remontach,

5) w transporcie i w komunikacji,

6) w zakładowych strażach pożarnych i w zakładowych służbach ratowniczych,

7) przy pilnowaniu mienia lub ochronie osób,

8) w rolnictwie i hodowli,

9) przy wykonywaniu prac koniecznych ze względu na ich użyteczność społeczną i codzienne potrzeby ludności, w szczególności w:

  1. zakładach świadczących usługi dla ludności,
  2. gastronomii,
  3. zakładach hotelarskich,
  4. jednostkach gospodarki komunalnej,
  5. zakładach opieki zdrowotnej i innych placówkach służby zdrowia przeznaczonych dla osób, których stan zdrowia wymaga całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych,
  6. jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej oraz jednostkach organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej zapewniających całodobową opiekę,
  7. zakładach prowadzących działalność w zakresie kultury, oświaty, turystyki i wypoczynku;

10) w stosunku do pracowników zatrudnionych w systemie czasu pracy, w którym praca jest świadczona wyłącznie w piątki, soboty, niedziele i święta;

11) przy wykonywaniu prac:

  1. polegających na świadczeniu usług z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub urządzeń telekomunikacyjnych w rozumieniu przepisów prawa telekomunikacyjnego, odbieranych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli zgodnie z przepisami obowiązującymi odbiorcę usługi, dni o których mowa są u niego dniami pracy,
  2. zapewniających możliwość świadczenia usług, o których mowa w lit. a.

Jak można przeczytać, katalog ten jest bardzo szeroki, obejmuje różne rodzaje prac, a w niektórych wypadkach odwołuje się również do określonego systemu czasu pracy czy nawet sposobu jej wykonywania (praca w ruchu ciągłym, czy praca zmianowa).

Do tego należy pamiętać o przepisach ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę i święta, która wprowadza istotne ograniczenia dotyczące handlu oraz wykonywania czynności z handlem związanych w placówkach handlowych. Także tutaj można odnaleźć wyjątki (kilkadziesiąt) pozwalające na pracę w handlu w niedzielę. Można w tym miejscu przykładowo wymienić pracę w piekarniach, cukierniach, lodziarniach, w handlu kwiatami i zniczami przy cmentarzach, w środkach transportu, portach, lotniskach, w placówkach pocztowych, aptekach, sklepach internetowych czy na stacjach benzynowych.

Jeżeli pracownik wykonuje już pracę w niedziele, przysługuje mu kilka szczególnych uprawnień.

Pracodawca powinien umożliwić pracownikowi skorzystanie co najmniej raz na 4 tygodnie z niedzieli wolnej od pracy (nie dotyczy to pracowników zatrudnionych w systemie pracy weekendowej).

Przepisy przewidują też, że pracownikowi wykonującemu pracę w niedziele pracodawca jest obowiązany zapewnić inny dzień wolny od pracy w zamian za pracę w niedzielę – w okresie 6 dni kalendarzowych poprzedzających lub następujących po takiej niedzieli. Jeżeli zaś nie jest możliwe wykorzystanie w tym terminie dnia wolnego od pracy w zamian za pracę w niedzielę, pracownikowi przysługuje dzień wolny od pracy do końca okresu rozliczeniowego, a w razie braku możliwości udzielenia dnia wolnego od pracy także w tym terminie – dodatek do wynagrodzenia, za każdą godzinę pracy w niedzielę.

https://praca.trojmiasto.pl/Dodatkowe-wynagrodzenie-za-prace-w-niedziele-n137260.html