Spory w zarządzie spółki kapitałowej

Outsourcing pracowniczy
25 marca 2018
Nowe konsekwencje milczenia po śmierci spadkodawcy
21 kwietnia 2018
Pokaz wszystkie

Spory w zarządzie spółki kapitałowej

Zarząd nie może działać za spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w postępowaniu o udzielenie zabezpieczenia, którego przedmiotem jest roszczenie osoby odwołanej z zarządu o uchylenie lub stwierdzenie nieważności uchwał zgromadzenia wspólników o zmianach w składzie zarządu. W takim przypadku ma zastosowanie art. 253 § 2 ustawy Kodeks spółek handlowych (tak: Sąd Najwyższy w uchwale z 17 grudnia 2015 r., sygn. akt III CZP 91/15). Zgodnie z tym przepisem jeżeli zarząd nie może działać za spółkę, a brak jest uchwały wspólników o ustanowieniu pełnomocnika, sąd właściwy do rozstrzygnięcia powództwa wyznacza kuratora spółki.