Środek zaskarżenia przy przejęciu ruchomości

Zapewnienie pracownikowi-kierowcy miejsca do spania
21 kwietnia 2018
Odpowiedni dostęp do drogi publicznej
21 kwietnia 2018
Pokaz wszystkie

Środek zaskarżenia przy przejęciu ruchomości

Na postanowienie sądu oddalające skargę na czynność komornika, polegającą na przejęciu ruchomości przez wierzyciela na własność za cenę nie niższą od ceny wywołania (art. 877 k.p.c.), przysługuje zażalenie (tak: Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 26 czerwca 2014 r., sygn. akt III CZP 29/14, publikacja: sn.pl/orzecznictwo).