Niektóre klauzule w umowach o pracę są nieważne

Reklama porównawcza
21 kwietnia 2018
Kiedy pracodawca powinien ustalać kryteria zwolnienia
21 kwietnia 2018
Pokaz wszystkie

Niektóre klauzule w umowach o pracę są nieważne

Pracodawca i pracownik nie mogą w umowie o pracę uzgodnić, który sąd będzie właściwy do rozstrzygania ewentualnych sporów pomiędzy nimi.

Powództwo w sprawach z zakresu prawa pracy może być wytoczone przed jeden z następujących sądów:

1)     przed sąd właściwości ogólnej pozwanego (sąd miejsca zamieszkania, sąd siedziby)

2)     przed sąd, w którego okręgu praca jest, była lub miała być wykonywana,

3)     przed sąd, w którego okręgu znajduje się zakład pracy,

Pozywający może w tym zakresie dokonać swobodnie wyboru jednego z tych sądów.

Dodatkowo na zgodny wniosek stron sąd właściwy może przekazać sprawę do rozpoznania innemu sądowi równorzędnemu, rozpoznającemu sprawy z zakresu prawa pracy, jeżeli przemawiają za tym względy celowości.

Powyższe regulacje wyłączają każdą właściwość ustalaną zgodnie z przepisami o postępowaniu zwykłym, tj. w szczególności właściwość przemienną.

Oznacza to, że nie mają zastosowania m.in. przepisy o umowie derogacyjnej, przewidujące możliwość umownego poddania ewentualnego sporu sądowi, który według ustawy nie jest właściwy. Postanowienia derogacyjne zawarte w umowach o pracę są bezwzględnie nieważne. Ustawodawca kompleksowo uregulował właściwość sądu w sprawach z zakresu prawa pracy.