Baza wiedzy

 

Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Politowski

19 października 2018

Urlop bezpłatny – co to takiego?

Urlop bezpłatny jest okresem zatrudnienia pracownika, kiedy ulegają zawieszeniu wzajemne prawa i obowiązki stron stosunku pracy. Wniosek pracownika o udzielenie urlopu bezpłatnego stanowi jego oświadczenie woli. Dla wywołania skutku w postaci udzielenia takiego urlopu, niezbędne jest jeszcze oświadczenie woli wyrażone przez pracodawcę. Udzielenie urlopu bezpłatnego jest […]
26 sierpnia 2018

Jak otrzymać ekwiwalent za niewykorzystany urlop?

Pytanie czytelnika portalu Trojmiasto.pl było następujące: „Na moim świadectwie pracy zostało napisane, że wypłacono ekwiwalent za zaległy urlop. W momencie pisania i podpisywania tego dokumentu nie otrzymałam żadnych pieniędzy. Czy mogę się jakoś zabezpieczyć, że te pieniądze otrzymam? Wiem, że poprzednim pracownikom nie zostały one wypłacone.” […]
15 maja 2018

Co oznacza proporcjonalny udział w prowizji?

Zdarza się, że interpretacja umowy o pracę może budzić wątpliwości. W interesie zarówno pracownika, jak i pracodawcy powinno być ich wyjaśnienie. Szczególnie jeśli dotyczą one kwestii wynagrodzenia. Tym razem odpowiadaliśmy na pytania pracowników dotyczące wykładni umowy o pracę. Czytaj więcej na: https://praca.trojmiasto.pl/Co-oznacza-proporcjonalny-udzial-w-prowizji-n123001.html#tri    
15 maja 2018

Czy dzień po nocnej zmianie powinien być dniem wolnym?

Praca w systemie zmianowym bywa dla pracowników bardzo obciążająca, dlatego ważne jest, żeby pracodawca układając grafik miał na uwadze prawo pracownika do odpoczynku. Pomagaliśmy czytelnikom portalu Trojmiasto.pl Czytaj więcej na: https://praca.trojmiasto.pl/Czy-dzien-po-nocnej-zmianie-powinien-byc-dniem-wolnym-n121466.html#tri
21 kwietnia 2018

Przegląd orzecznictwa

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 8 listopada 2013 r. (sygn. akt I CSK 46/13, źródło LEGALIS) stwierdził, iż czynem nieuczciwej konkurencji jest utrudnianie innym przedsiębiorcom dostępu do rynku, w szczególności przez pobieranie innych niż marża handlowa opłat za przyjęcie towaru do sprzedaży. Jednak stwierdzenie, czy […]
21 kwietnia 2018

Odrębne podstawy nieważności testamentu własnoręcznego

W uchwale z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie sygn. akt III CZP 22/13 Sąd Najwyższy stwierdził, iż art. 945 i 949 Kodeksu cywilnego stanowią odrębne i niezależne od siebie podstawy nieważności testamentu (orzeczenie publikowane w Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna nr 11 z 2013 […]
21 kwietnia 2018

Odpowiedzialność twórcy bloga

Usługodawca świadczący drogą elektroniczną usługi polegające na umożliwieniu bezpłatnego dostępu do utworzonego przez siebie portalu dyskusyjnego nie ma obowiązku zapewnienia możliwości identyfikacji usługobiorcy dokonującego wpisu na takim portalu i nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie cudzego dobra osobistego, chyba że wiedział, iż wpis narusza to dobro i […]
21 kwietnia 2018

Odpowiedni dostęp do drogi publicznej

Odpowiedni dostęp do drogi publicznej (art. 145 § 1 KC) powinien obejmować także możliwość przejazdu pojazdów mechanicznych, chyba że nie uzasadniają tego potrzeby nieruchomości władnącej, konfiguracja granic, ukształtowanie terenu lub interes społeczno-gospodarczy (tak: Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 14 maja 2014 r., III CZP 14/14, […]
21 kwietnia 2018

Środek zaskarżenia przy przejęciu ruchomości

​Na postanowienie sądu oddalające skargę na czynność komornika, polegającą na przejęciu ruchomości przez wierzyciela na własność za cenę nie niższą od ceny wywołania (art. 877 k.p.c.), przysługuje zażalenie (tak: Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 26 czerwca 2014 r., sygn. akt III CZP 29/14, publikacja: sn.pl/orzecznictwo).
21 kwietnia 2018

Zapewnienie pracownikowi-kierowcy miejsca do spania

W świetle uchwały składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 12 czerwca 2014 r. (sygn. akt II PZP 1/14, publikacja: www.sn/orzecznictwo) zapewnienie pracownikowi – kierowcy samochodu ciężarowego odpowiedniego miejsca do spania w kabinie tego pojazdu podczas wykonywania przewozów w transporcie międzynarodowym nie stanowi zapewnienia przez pracodawcę […]
21 kwietnia 2018

Kara umowna możliwa w pracowniczej klauzuli konkurencyjnej

Zasady odpowiedzialności pracowników za szkodę wyrządzoną pracodawcy wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych są odrębną od przewidzianej w Kodeksie cywilnym regulacją skutków niewykonania tego rodzaju zobowiązania. W zakresie reguł naprawiania szkody wyrządzonej pracodawcy przez pracownika, regulacja zawarta w Kodeksie pracy ma charakter wyczerpujący, co czyni […]
21 kwietnia 2018

Członek zarządu spółki jednoosobowej nie musi działać z prokurentem

Jeżeli zarząd jest jednoosobowy, jedyny członek zarządu ma prawo i obowiązek samoistnego reprezentowania spółki. Ograniczanie tego prawa przez ustanowienie obowiązku działania z inną osobą (np. prokurentem), jest bezskuteczne. Przemawia za tym isota uprawnienia zarządu do reprezentacji spółki, jak również ocena skutków takiego określenia sposobu reprezentacji, który […]
21 kwietnia 2018

Utwór pracowniczy – co dalej

Jeżeli ustawa lub umowa o pracę nie stanowią inaczej, pracodawca, którego pracownik stworzył utwór (np. wykonał atrakcyjną marketingowo fotografię) w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy, nabywa z chwilą przyjęcia utworu autorskie prawa majątkowe, w granicach wynikających z celu umowy o pracę i zgodnego zamiaru stron. Istotne, że […]
21 kwietnia 2018

Cesja praw z rękojmi na wspólnotę mieszkaniową

Wspólnota Mieszkaniowa może przejąć uprawnienia swoich członków z tytułu wad fizycznych nieruchomości wspólnej (np. budynku w którym lokale się znajdują). Podstawą przeniesienia własności na Wspólnotę Mieszkaniową może być umowa przelewu. Uznanie podmiotowego statusu wspólnoty mieszkaniowej i jej prawa do posiadania własnego majątku nakazuje przyjąć, że może […]
21 kwietnia 2018

Kiedy pracodawca powinien ustalać kryteria zwolnienia

Sama faktyczna likwidacja stanowiska pracy jest reorganizacją zakładu pracy, a jej rzeczywistość (jako przyczyny wypowiedzenia) nie zależy od uzewnętrznienia decyzji o jej dokonaniu przed dniem złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu. Z punktu widzenia zgodności wypowiedzenia z art. 30 § 4 KP, wystarczające jest uzewnętrznienie tej decyzji w […]
21 kwietnia 2018

Niektóre klauzule w umowach o pracę są nieważne

Pracodawca i pracownik nie mogą w umowie o pracę uzgodnić, który sąd będzie właściwy do rozstrzygania ewentualnych sporów pomiędzy nimi. Powództwo w sprawach z zakresu prawa pracy może być wytoczone przed jeden z następujących sądów: 1)     przed sąd właściwości ogólnej pozwanego (sąd miejsca zamieszkania, sąd siedziby) […]
21 kwietnia 2018

Reklama porównawcza

Polskie prawo dopuszcza stosowanie reklamy porównawczej, czyli reklamę umożliwiającą rozpoznanie konkurenta lub jego produkty. Wydawało się, że jej stosowanie podlega rygorystycznym ograniczeniom. W bieżącym orzecznictwie podkreśla się jednak, że przepisy dotyczące reklamy porównawczej powinny być interpretowane na korzyść podmiotu dokonującego tego porównania. Jest to istotna zmiana. […]
21 kwietnia 2018

Powaga rzeczy osądzonej a jednolitość orzecznictwa

Zasada odpowiedzialności pozwanego przesądzona w prawomocnym wyroku uwzględniającym część roszczenia, jest wiążąca w sprawie o zasądzenie pozostałej części, uniemożliwiając jej podważenie przez stronę niezadowoloną z rozstrzygnięcia i zobowiązując do jej respektowania inne sądy oraz inne organy państwa w określonych przez ustawę granicach Tak orzekł Sąd Najwyższy […]
21 kwietnia 2018

Nowe konsekwencje milczenia po śmierci spadkodawcy

Na podstawie nowelizacji ustawy Kodeks cywilny i niektórych innych ustaw, która weszła w życie 18 października 2015 r., brak oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku w terminie 6 miesięcy od otwarcia spadku, będzie oznaczał przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza, a nie jak dotychczas przyjęcie spadku wprost. […]
25 marca 2018

Spory w zarządzie spółki kapitałowej

Zarząd nie może działać za spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w postępowaniu o udzielenie zabezpieczenia, którego przedmiotem jest roszczenie osoby odwołanej z zarządu o uchylenie lub stwierdzenie nieważności uchwał zgromadzenia wspólników o zmianach w składzie zarządu. W takim przypadku ma zastosowanie art. 253 § 2 ustawy Kodeks […]
25 marca 2018

Outsourcing pracowniczy

Outsourcing stanowi formę wydzielenia ze struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa realizowanych przez nie funkcji i przekazanie ich do realizacji innym podmiotom gospodarczym. Outsourcing pracowniczy od zatrudnienia pracowników własnych różni się przede wszystkim tym, że brak jest w nim bezpośredniego i stałego podporządkowania (zarówno prawnego, jak i faktycznego) wykonawców […]
25 marca 2018

Pracownicze podporządkowanie

W świetle wyroku Sądu Najwyższego z dnia 18 lutego 2016 r. (sygn. akt II PK 352/14) pracowniczego podporządkowania nie można utożsamiać permanentnym nadzorem (obserwacją) przełożonego nad sposobem czy też właściwym tempem wykonywanych czynności, wystarczy bowiem wskazanie zadania i zakreślenie terminu jego wykonania, a następnie kontrola jakości […]