Bez kategorii

 

Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Politowski

21 kwietnia 2018

Niektóre klauzule w umowach o pracę są nieważne

Pracodawca i pracownik nie mogą w umowie o pracę uzgodnić, który sąd będzie właściwy do rozstrzygania ewentualnych sporów pomiędzy nimi. Powództwo w sprawach z zakresu prawa pracy może być wytoczone przed jeden z następujących sądów: 1)     przed sąd właściwości ogólnej pozwanego (sąd miejsca zamieszkania, sąd siedziby) […]
21 kwietnia 2018

Reklama porównawcza

Polskie prawo dopuszcza stosowanie reklamy porównawczej, czyli reklamę umożliwiającą rozpoznanie konkurenta lub jego produkty. Wydawało się, że jej stosowanie podlega rygorystycznym ograniczeniom. W bieżącym orzecznictwie podkreśla się jednak, że przepisy dotyczące reklamy porównawczej powinny być interpretowane na korzyść podmiotu dokonującego tego porównania. Jest to istotna zmiana. […]
21 kwietnia 2018

Powaga rzeczy osądzonej a jednolitość orzecznictwa

Zasada odpowiedzialności pozwanego przesądzona w prawomocnym wyroku uwzględniającym część roszczenia, jest wiążąca w sprawie o zasądzenie pozostałej części, uniemożliwiając jej podważenie przez stronę niezadowoloną z rozstrzygnięcia i zobowiązując do jej respektowania inne sądy oraz inne organy państwa w określonych przez ustawę granicach Tak orzekł Sąd Najwyższy […]
21 kwietnia 2018

Nowe konsekwencje milczenia po śmierci spadkodawcy

Na podstawie nowelizacji ustawy Kodeks cywilny i niektórych innych ustaw, która weszła w życie 18 października 2015 r., brak oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku w terminie 6 miesięcy od otwarcia spadku, będzie oznaczał przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza, a nie jak dotychczas przyjęcie spadku wprost. […]
25 marca 2018

Spory w zarządzie spółki kapitałowej

Zarząd nie może działać za spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w postępowaniu o udzielenie zabezpieczenia, którego przedmiotem jest roszczenie osoby odwołanej z zarządu o uchylenie lub stwierdzenie nieważności uchwał zgromadzenia wspólników o zmianach w składzie zarządu. W takim przypadku ma zastosowanie art. 253 § 2 ustawy Kodeks […]
25 marca 2018

Outsourcing pracowniczy

Outsourcing stanowi formę wydzielenia ze struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa realizowanych przez nie funkcji i przekazanie ich do realizacji innym podmiotom gospodarczym. Outsourcing pracowniczy od zatrudnienia pracowników własnych różni się przede wszystkim tym, że brak jest w nim bezpośredniego i stałego podporządkowania (zarówno prawnego, jak i faktycznego) wykonawców […]
25 marca 2018

Pracownicze podporządkowanie

W świetle wyroku Sądu Najwyższego z dnia 18 lutego 2016 r. (sygn. akt II PK 352/14) pracowniczego podporządkowania nie można utożsamiać permanentnym nadzorem (obserwacją) przełożonego nad sposobem czy też właściwym tempem wykonywanych czynności, wystarczy bowiem wskazanie zadania i zakreślenie terminu jego wykonania, a następnie kontrola jakości […]