Zapewnienie pracownikowi-kierowcy miejsca do spania

Kara umowna możliwa w pracowniczej klauzuli konkurencyjnej
21 kwietnia 2018
Środek zaskarżenia przy przejęciu ruchomości
21 kwietnia 2018
Pokaz wszystkie

Zapewnienie pracownikowi-kierowcy miejsca do spania

W świetle uchwały składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 12 czerwca 2014 r. (sygn. akt II PZP 1/14, publikacja: www.sn/orzecznictwo) zapewnienie pracownikowi – kierowcy samochodu ciężarowego odpowiedniego miejsca do spania w kabinie tego pojazdu podczas wykonywania przewozów w transporcie międzynarodowym nie stanowi zapewnienia przez pracodawcę bezpłatnego noclegu w rozumieniu § 9 ust. 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju (Dz.U. Nr 236, poz. 1991 ze zm.). Tym samym pracownikowi przysługuje zwrot kosztów noclegu na warunkach i w wysokości określonych w § 9 ust. 1-3 tego rozporządzenia albo na korzystniejszych warunkach i wysokości, określonych już w umowie o pracę, układzie zbiorowym pracy lub innych przepisach prawa pracy.